Liñas de axudas para a promoción do galego:
Da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria-Dirección Xeral de Política Lingüística


 

Para o estudio e a investigación da linguaxe xurídico-administrativa


Obxectivo:
Poñe-los medios necesarios para contar cunha lingua precisa e suficientemente desenvolvida, especialmente en ámbitos fundamentais coma o xurídico-administrativo.

Destinatarios:
Institucións xurídico-administrativas galegas sen ánimo de lucro.

Accións subvencionables:
Realización de actividades en lingua galega que fomenten o estudio, a investigación e a promoción da linguaxe xurídico-administrativa no ámbito da Comunidade Autónoma.

Convocatoria:
Realízase a través do Diario Oficial de Galicia. Soe saír publicada entre o último mes de cada exercicio orzamentario e o primeiro trimestre do seguinte.


    Anterior   |    Seguinte