Biblioteca:
Propostas de normalización lingüística na administración local

A esixencia do coñecemento do galego para o acceso á condición de persoal ó servicio das corporacións locais de Galicia


 

Tipo de probas aplicables: situación actual


De forma case sistemática, (...), sempre que o coñemento do galego é tido en conta, e independentemente dos postos de traballo que se vaian cubrir, o tipo de proba é o mesmo e consiste na traducción dun texto do galego para o castelán e do castelán para o galego, sen axuda de diccionario. (...).


    Anterior    |    Seguinte