Biblioteca:
Propostas de normalización lingüística na administración local

A Ordenanza Municipal de Normalización Lingüística


 

Capítulo Segundo: ámbito de aplicación


Artigo II

1. O uso da lingua galega por parte do Concello de ........ e dos organismos que del dependan -padroados, organismos autónomos, sociedades anónimas municipais, etc- hase rexer polos criterios establecidos nesta ordenanza.

2. As empresas adxudicatarias ou concesionarias, que actúan por conta deste Concello, así como as de explotación mixta farán o propio, e ha de facerse constar explicitamente nos documentos correspondentes.

3. O Concello de ......... velará para que a nivel interno e nas actividades en que participe -convenios, consorcios-, sexan aplicados os principios anteriores aquí establecidos.

4. O Concello de ...... mantén un Servicio de normalización lingüística co obxectivo de impulsa-la normalización do galego. Tódolos organismos anteriormente citados han de se axustar ós criterios de uso lingüístico que difunde o Servicio de normalización lingüística.


    Capítulo Primeiro    |    Capítulo Terceiro