Biblioteca:
Propostas de normalización lingüística na administración local

A Ordenanza Municipal de Normalización Lingüística


 

Capítulo Sétimo: dos rexistros


Artigo XVII

Sen prexuízo do que para os rexistros públicos establece o artigo 9 da lei 3/1983, nos rexistros administrativos das oficinas do Concello de ....... os asentos faranse sempre en galego, independentemente da lingua na que estean escritos.


    Capítulo Sexto    |    Capítulo Oitavo