Biblioteca:
Propostas de normalización lingüística na administración local

A Ordenanza Municipal de Normalización Lingüística


 

Capítulo Oitavo: atención ó público


Artigo XVIII

Os servicios da Oficina da Información e demais unidades administrativas que teñan unha relación co público máis intensa promocionarán o uso do idioma do galego mediante a súa utilización como lingua normal de comunicación e información ós cidadáns dos seus dereitos lingüísticos, de acordo cos criterios de máximo respecto e non disciminación.

O disposto no seguinte artigo tamén é de aplicación ás empresas ou entidades que presten servicios públicos municipais por concesión, arrendamento ou concerto.


    Capítulo Sétimo    |    Capítulo Noveno