Biblioteca:
Lexislación laboral en galego


 

Lei de Procedemento Laboral

(Texto Refundido aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, BOE 29.03.95, con entrada en vigor o 1º de maio de 1995)


Lei de Procedemento Laboral (79K)


  Estatuto dos Traballadores