Lexislación:
Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos


 

Título Segundo

Réxime lingüístico xeral


SECCIÓN V
Cultura

Artigo 41
1. Toda comunidade lingüística ten dereito a usa-la súa lingua e a mantela e potenciala en tódalas expresións culturais.

2. O exercicio deste dereito debe poder desenvolverse plenamente sen que o espacio de ningunha comunidade sexa ocupado de maneira hexemónica por unha cultura allea.

Artigo 42
Toda comunidade lingüística ten dereito a desenvolverse plenamente no propio ámbito cultural.

Artigo 43
Toda comunidade lingüística ten dereito a acceder ás obras producidas na súa lingua.

Artigo 44
Toda comunidade lingüística ten dereito a acceder ás programacións interculturais, a través da difusión dunha información suficiente, e que se apoien as actividades de aprendizaxe para estranxeiros/as ou de traducción, dobraxe, post-sincronización e subtitulado.

Artigo 45
Toda comunidade lingüística ten dereito a que a lingua propia do territorio figure nun sitio prioritario nas manifestacións e servicios culturais tales como bibliotecas, videotecas, cines, teatros, museos, arquivos, producción informática, folclore, industrias culturais, e tódalas outras expresións que deriven da realidade cultural.

Artigo 46
Toda comunidade lingüística ten dereito á preservación do seu patrimonio lingüístico e cultural, incluídas as manifestacións materiais como por exemplo os fondos documentais, herdanza artística, arquitectónica e monumental, e presencia epigráfica da súa lingua.


  Sección IV   |   Sección VI