Nos anos transcorridos desde a aprobación da Lei de Normalización Lingüística experimentáronse avances substantivos no proceso de dignificación lingüística ó tempo que se ían aprobando diferentes disposicións lexislativas.

Doutra banda, ó abeiro da actitude do conxunto da poboación (manifestamente favorable á extensión do uso social do galego), desenvolvéronse numerosas campañas de sensibilización colectiva orientadas a prestixia-lo uso da lingua e a incidir no cambio de actitudes lingüísticas individuais.