Liñas de axudas para a promoción do galego:
Da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria-Dirección Xeral de Política Lingüística


 

A entidades sen fins de lucro para cursos e outras actividades formativas


Obxectivo:
Promove-la realización de cursos e doutras actividades formativas de lingua galega que lles permitan un mellor coñecemento do idioma a aqueles cidadáns reunidos ou representados en entidades e institucións sen fins de lucro para que este importante sector da sociedade acade un dominio oral e escrito do noso idioma.

Destinatarios:
Entidades e asociacións sen fins de lucro (agás entidades da Administración local) legalmente constituídas na nosa Comunidade Autónoma ou fóra dela.

Accións subvencionables:
Cursos de iniciación e perfeccionamento da lingua galega.
Outras actividades formativas.

Convocatoria:
Realízase a través do Diario Oficial de Galicia. Soe saír publicada entre o último mes de cada exercicio orzamentario e o primeiro trimestre do seguinte.


    Anterior    |    Seguinte