Liñas de axudas para a promoción do galego:
Da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria-Dirección Xeral de Política Lingüística


 

A entidades sen fins de lucro para actividades de promoción da lingua galega


Obxectivo:
Colaborar economicamente coas asociacións e institucións sen fins de lucro que desenvolvan accións a prol da extensión do uso social do galego.

Destinatarios:
Entidades e asociacións sen fins de lucro (agás entidades da Administración local) legalmente constituídas na nosa Comunidade Autónoma ou fóra dela.

Accións subvencionables:
Actividades de promoción da lingua galega, con prioridade a aquelas que lle dean permanencia á presencia do galego e ás actividades de asesoramento lingüístico permanente.
Organización de simposios, congresos e xornadas.

Convocatoria:
Realízase a través do Diario Oficial de Galicia. Soe saír publicada entre o último mes de cada exercicio orzamentario e o primeiro trimestre do seguinte.


    Anterior    |    Seguinte