Biblioteca:
Propostas de normalización lingüística na administración local

A esixencia do coñecemento do galego para o acceso á condición de persoal ó servicio das corporacións locais de Galicia


 

A esixencia de coñecemento dos dereitos e deberes lingüísticos


Ademais de avaliación do manexo práctico do idioma, é conveniente introducir, ben no temario xeral, ben como temario específico, unha proba de coñecemento de réxime legal referente ós dereitos e deberes lingüísticos, que tamén será modulado en función da distinta cualificación esixible.

Estes temas poderían redactarse do seguinte xeito:

GRUPO E
 • A cooficialidade lingüística na Constitución española e no Estatuto de autonomía de Galicia.
 • A Lei de Normalización Lingüística de Galicia. A regulación das linguas oficias na Administración.
 • A Lei de uso do galego polas Corporacións locais.
 • O galego na Lei da función pública.


GRUPO D
 • A cooficialidade lingüística na Constitución española e no Estatuto de autonomía de Galicia.
 • A Lei de normalización lingüística de Galicia. A regulación das linguas oficiais na Administración.
 • A Lei do uso do galego polas Corporacións locais.
 • O galego na Lei da función pública de Galicia.


GRUPO C
 • A cooficialidade lingüística na Constitución española e no Estatuto de autonomía de Galicia.
 • A Lei de normalización lingüística de Galicia. A regulación das linguas oficiais na Administración.
 • A Lei do uso do galego polas Corporacións locais.
 • O galego na Lei da función pública de Galicia.


GRUPO B
 • O réxime xurídico lingüístico: principais modelos do dereito comparado.
 • A cooficialidade lingüística na Constitución española e no Estatuto de autonomía de Galicia.
 • A Lei de normalización lingüística de Galicia. A regulación das linguas oficiais na Administración.
 • A Lei do uso do galego polas Corporacións locais.
 • O galego na Lei da función pública de Galicia.
 • As linguas oficiais noutras disposicións legais.
 • Xurisprudencia do Tribunal Constitucional e do Tribunal Supremo sobre as linguas oficiais.


GRUPO A
 • O réxime xurídico lingüístico: principais modelos do dereito comparado.
 • A cooficialidade lingüística na Constitución española e no Estatuto de autonomía de Galicia.
 • A Lei de normalización lingüística de Galicia. A regulación das linguas oficiais na Administración.
 • A Lei do uso do galego polas Corporacións locais.
 • O galego na Lei da función pública de Galicia.
 • As linguas oficiais noutras disposicións legais.
 • Xurisprudencia do Tribunal Constitucional e do Tribunal Supremo sobre as linguas oficiais.  Anterior