Lexislación:
Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos


 

Disposicións Adicionais


Primeira
Os poderes públicos deben de tomar tódalas medidas oportunas para a aplicación dos dereitos proclamados nesta Declaración no seu ámbito de actuación, concretamente deben habilita-los fondos internacionais para que as comunidades ostensiblemente faltas de recursos poidan exerce-los Dereitos Lingüísticos. Do mesmo xeito, os poderes públicos deben aporta-lo apoio necesario para a codificación, a transcrición escrita, o ensino das linguas das diversas comunidades e a súa utilización na administración.

Segunda
Os poderes públicos deben garantir que as autoridades, as organizacións e as persoas concernidas sexan informadas dos dereitos e os deberes correlativos que se desprenden desta Declaración.


    Sección VI   |   Disposicións Finais