Lexislación:
Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos


 

Disposicións Finais


Primeira
Esta Declaración propón a creación do Consello das Linguas no seo das Nacións Unidas.
Correspóndelle á Asemblea Xeral das Nacións Unidas a creación e a definición deste Consello así como das persoas que deben compoñelo, e a creación do organismo de dereito internacional que debe ampara-las comunidades lingüísticas nos dereitos recoñecidos nesta Declaración.

Segunda
Esta Declaración propugna e promove a creación dunha Comisión Mundial de Dereitos Lingüísticos de natureza non-oficial e de carácter consultivo, formada por representantes de ONGs e entidades do ámbito do dereito lingüístico.

Barcelona, xuño de 1996.


    Disposicións Adicionais