Lexislación:
Administración Local


 

Orde do 3 de xuño de 1986, pola que se desenvolve o Real Decreto 382/1986 do 10 de febreiro, polo que se crea, organiza e regulamenta o funcionamento do rexistro de entidades locais

(B.O.E. do 15/7/1986, nº 168)


Artigo 3

A) Concellos:

Denominación: Nos concellos de nova creación consignarase a que figure como tal na disposición que autorice a creación. Nos concellos existentes consignarase a actual denominación recoñecida oficialmente.