galego.org BBS 

 
Lexislación
Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos, Europea, Xeral Básica, Función Pública e Procedemento Administrativo, Administración Local, Administración de Xustiza, Administración Militar, Réxime Electoral, Educación.


 

Liñas de axudas para a promoción do galego
Da Dirección Xeral de Política Lingüística, da Unión Europea.


 

Bibliografía
Gramáticas, Manuais, cursos e métodos para a adquisición da lingua, Diccionarios Monolingües, Diccionarios bilingües ou multilingües, Vocabularios específicos, Repertorios bibliográficos.


 

Biblioteca
Lexislación laboral en galego, Manual de comunicación comercial, Ordenanzas municipais, Propostas de normalización lingüística na administración local.


 

Vocabularios
Terminoloxía do futbol, Glosario de urbanismo, Vocabulario de comunicación comercial, Táboa comparativa de formas do léxico comercial, Siglas de textos legais e regulamentarios, Glosario básico sobre a Internet.


 

Recursos informáticos
En galego.


 

Directorio de enderezos
Administración Autonómica, Institucións académicas e universitarias, Servicios de normalización lingüística, Organizacións en defensa do idioma, Organismos comunitarios .


 

Recursos na rede
Sección de Lingua de Vieiros, Recursos da Linguist-List.