Lexislación:
Administración Local


 

Resolución do 21 de marzo de 1991, da Dirección Xeral de Xustiza e Relación coas Corporacións Locais, pola que se convoca unha proba ou exame propedéutico de lingua galega para o persoal das corporacións locais

(D.O.G. do 5/4/1991, nº 65)


Artigo 1º

1. Convócase unha proba ou exame propedéutico de lingua galega, a través da Comisión Avaliadora de Xustiza e Administración Local, para aqueles funcionarios das corporacións locais que, tendo superados os cursos de iniciación e perfeccionamento convocados pola Dirección Xeral de Política Lingüística, queiran acceder ós cursos de nivel medio, sempre e cando reúnan os requisitos esixidos no artigo 1º, puntos 2, 3 e 4 da orde do 21 de xaneiro de 1991.

Artigo 4º

Os programas destas probas son os que figuran no anexo I a esta disposición.

Artigo 5º

As probas constarán de tres partes:
1. Traducción dun texto castelán para o galego.
2. Cinco cuestión prácticas e unha pregunta teórica do programa que figura no anexo I.
3. Unha proba de coñecemento oral, que se celebrará cando o determine a comisión avaliadora, para os que superen a proba escrita.