Lexislación:
Administración de Xustiza


 

Acordo do pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial, do 23 de outubro de 1991, polo que se aproba o desenvolvemento regulamentario do artigo 341.2 da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do Poder Xudicial


Artigo 3

Ó Xuíz ou Maxistrado que concurse a unha praza do territorio dunha Comunidade Autónoma que teña unha lingua oficial propia, sempre que obtivese o recoñecemento do mérito correspondente por telo solicitado con dous meses de anterioridade como mínimo á data de convocatoria do concurso, asignaráselle, para os únicos efectos do concurso de traslado, o posto na escala que lle podería corresponder se se lle engadisen seis anos de antigüidade á propia da súa situación na escala.