Lexislación:
Administración de Xustiza


 

Lei 38/1988, do 28 de decembro, de demarcación e planta xudicial


Capítulo II
CONSTITUCIÓN E ESTABLECEMENTO DA PLANTA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE XUSTIZA.

Artigo 32

5. Na provisión da praza de presidente do Tribunal Superior de Xustiza naquelas Comunidades Autónomas que gocen de Dereito Civil especial ou foral, así como de idioma oficial propio, o Consello Xeral do Poder Xudicial valorará como mérito a especialización neste Dereito Civil especial ou foral e o coñecemento do idioma propio da Comunidade.