Lexislación:
Administración de Xustiza


 

Real Decreto 628/1987, do 8 de maio, polo que se modifican os artigos 86 e 225 do Regulamento do rexistro civil

(B.O.E. do 15/5/1987, nº 116)


Artigo único

O artigo 86 do Regulamento do Rexistro Civil quedará no sucesivo redactado do modo seguinte:
"Cos documentos non redactados en castelán nin en ningunha das demais linguas oficiais nas respectivas Comunidades Autónomas, ou escritos en letra antiga ou pouco intelixible, achegarase traducción ou copia suficiente feita por notario, cónsul, traductor ou outro órgano ou funcionario competentes.

Non será necesaria a traducción se ó encargado lle consta o seu contido."