Lexislación:
A Función Pública e o Procedemento Administrativo


 

Lei 10/1989, de modificación da lei 4 / 1987, do 27 de maio, de creación da Escola Galega de Administración Pública

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (D.O.G.: 24/7/1989, nº 141)


Artigo único

Os artigos 3 e 7 da Lei 4/87, do 27 de maio, quedarán redactados do seguinte xeito:

«Artigo 3.-
1. Son fins da EGAP:
i) A difusión e a normalización do idioma galego na Administración Pública, a capacitación lingüística do persoal e maila participación na fixación da linguaxe técnica, administrativa e xurídica galega».