Lexislación:
A Función Pública e o Procedemento Administrativo


 

Lei 12 / 1983 do 14 de outubro, regulamentadora do proceso autonómico

(B.O.E. do 14 e 15 de outubro, nº 246 e 247)


Artigo 25.1.a.

A Comunidade Autónoma deberá comunica-la existencia das vacantes á Administración do Estado, a fin de que esta atenda a súa provisión, na forma que dispón o artigo anterior. Na provisión das devanditas vacantes, nas Comunidades Autónomas onde exista, ademais da lingua oficial do Estado, outra lingua oficial, a Administración do Estado deberá ter en conta este feito.