Lexislación:
A Función Pública e o Procedemento Administrativo


 

Lei da Función Pública de Galicia

(LEI 4/1988, DO 26 DE MAIO) (D.O.G.: 1/6/88)


Artigo 33

Para garanti-lo dereito dos administrados ó uso do galego nas súas relacións coa Administración Pública no ámbito da Comunidade Autónoma, nas probas selectivas que se realicen para o acceso ás prazas da Administración Autónoma terase en conta o coñecemento da lingua galega.