Biblioteca:
Propostas de normalización lingüística na administración local

A Ordenanza Municipal de Normalización Lingüística


 

Capítulo Primeiro: do uso do idioma galego


Artigo I

1. O galego, como lingua propia de Galicia, é o idioma oficial do Concello de ............

2. As actuacións administrativas realizadas en galego no territorio municipal terán plena validez e eficacia.

3. Os e as cidadáns teñen dereito a seren atendidos/as e obteren copia ou recibiren notificacións da documentación municipal no idioma oficial da súa elección.


    Limiar    |    Capítulo Segundo