Biblioteca:
Propostas de normalización lingüística na administración local

A Ordenanza Municipal de Normalización Lingüística


 

Capítulo Quinto: das relacións institucionais


Artigo X

10.1. A documentación que o Concello dirixa a calquera das administracións públicas sitas no territorio galego redactarase en lingua galega.

10.2. As comunicacións do Concello dirixidas á Administración civil ou militar do Estado e á Xustiza dentro do ámbito lingüístico galego redactaranse en lingua galega, independentemente do feito que esta documentación ou os expedientes que con ela se relacionen teñan o seu efecto fóra deste ámbito.


Artigo XI

11.1. Os documentos do Concello dirixidos ás Administracións públicas de fóra do ámbito lingüístico galego tamén se redactarán en galego, e se cómpre, expedirase unha copia na lingua propia do territorio onde vaia dirixida a documentación, ou en castelán.

11.2. As copias dos documentos do Concello redactadas en galego que haxan de enviarse a Administracións públicas de fóra do ámbito lingüístico galego tramitaranse en galego, achegando -de cumprir- a traducción á lingua propia ou oficial da administración respectiva, ou en castelán; coa indicación neste derradeiro caso de que o texto é traducción do orixinal galego.


Artigo XII

Respecto os documentos dirixidos directamente ós organismos centrais de ámbito estatal ou supraestatal, o Concello aterase o que prevén as disposicións vixentes, redactándoos sempre que sexa posible en galego.


  Capítulo Cuarto    |    Capítulo Sexto