Lexislación:
Xeral Básica

Lei 3/1983, do 15 de xuño de Normalización Lingüística


 

Disposicións Adicional e Final


DISPOSICIÓN ADICIONAL

Nas cuestións relativas á normativa, actualización e uso correcto da lingua galega, estimarase como criterio de autoridade o establecido pola Real Academia Galega.
Esta normativa será revisada en función do proceso de normalización do uso do galego.


DISPOSICIÓN FINAL

A presente Lei entrará en vigor ó día seguinte da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, 15 de xuño de 1983
Gerardo Fernández Albor
Presidente


    Título VI