Vocabularios:
Terminoloxía do futbol


 

Dúbidas e formas incorrectas máis frecuentes

Aboar, v. (cast. abonar): "pagar unha cantidade de diñeiro"; non confundir con abonar(se).

Abonar(se), v. (cast. abonar): "subscribirse a unha publicación ou entidade". Non ten a acepción de "botar fertilizantes á terra", isto é, "fertilizar".

* Alquilar: a forma correcta é alugar.

* Alquiler: a forma correcta é alugamento.

Alugamento, s.m. (cast. alquiler): Vid.* Alquiler.

Alugar, v. (cast. alquilar): Vid. *alquilar.

Apelido, s.m. (cast. apellido): Vid. *apellido.

* Apellido: a forma correcta é apelido.

* Archivo: a forma correcta é arquivo.

Arquivo, s.m. (cast. archivo): Vid. *archivo.

Amizade, s.f. (cast. amistad): Vid. *amistade.

* Amistade: a forma correcta é amizade.

* Amistoso: a forma correcta é amigable.

* Antigüedad: a forma correcta é antigüidade.

Antigüidade, s.f. (cast. antigüedad): Vid. antigüedad.

* Asamblea: a forma correcta é asemblea.

Asemblea, s.f. (cast. asamblea): Vid. *asamblea.

Asinar, v, (cast. firmar): Tamén se di firmar.

* Calificación: esta é unha forna inexistente en galego. A forma correcta é cualificación.

Calidade, s.f. (cast. calidad/cualidad): "propiedade ou conxunto de propiedades que constitúen a maneira de ser de alguén ou de algo".

* Calle: é un castelanismo non aceptable. A forma galega correcta é rúa.

Cesar, v. (cast. cesar): en galego este verbo é sempre intransitivo, polo tanto non é correcta a construcción suxeito+ verbo "cesar"+ obxecto directo (Exmp.: O novo Director cesou o secretario xeral). Nestes casos debemos utilizar verbos como "destituír ou separar". Podemos utiliza-lo verbo "cesar" cando a acción é por vontade propia (O secretario cesou do seu cargo).

* Cese: a forma correcta é cesamento.

Cesamento, s.m. (cast. cese): "acción de cesar". Vid. *cese.

* Comenzar: a forma correcta é comezar.

Comezar, v. (cast. comenzar): Vid. *comenzar.

* Coiuntura: a forma correcta é conxuntura.

Conxuntura, s.f. (cast. conyuntura): Vid. *coiuntura.

Cota, s.f. (cast. cuota; cupo): Vid. *cupo.

* Cualidade: a forma correcta é calidade.

Cualificación, s.f. (cast. calificación): 1. "acto de cualificar, determinar ou atribuírlle a alguén ou algo unha cualidade"; 2. "palabra ou número co que se cualifica ou establece o grao da perfección de algo". Vid.*Calificación.

Cumprimentar s.m. (cast cumplimentar): este verbo en galego só posúe a acepción de "facerlle os parabéns a alguén"; sen embargo non é correcto na acepción de "cubrir papeis ou documentos", que será traducida por "cubrir".

* Cuota: a forma correcta é cota.

* Cupo: voz exclusivamente castelá. A forma galega na acepción de "parte ou cantidade que toca a por asignación a cada un" é cota.

Data, s.f. (cast. fecha): Vid. *fecha.

Debater, v. (cast. debatir): verbo da segunda conxugación. Non é correcto *debatir.

* Deuda: a forma correcta é débeda.

Débeda, s.f. (cast. deuda): Vid. *deuda.

* Derogar: a forma correcta é derrogar.

Derrogar. v. (cast derogar): 1. "abolir, deixar sen validez unha lei". 2. "destruír". Vid. *derogar.

* Desenrolo: a forma correcta é desenvolvemento.

Desenvolvemento, s. m. (cast. desarrollo): Vid. *desenrolo.

* Devengar: é un castelanismo incorrecto en galego. Segundo o contexto terá unha ou outra acepción e variará a forma; a acepción máis frecuente tradúcese como "ter dereito a percibir". (Exem. Os directivos teñen dereito a percibir unha cantidade fixa para gastos).

Dictame, s.m. (cast. dictamen): "opinión ou xuízo que se emite sobre algo".

* Dirección: é pouco correcto utilizar este termo co significado de "lugar de residencia". A forma correcta en galego é enderezo. Vid. enderezo.

* Edad: a forma correcta é idade.

Enderezo, s.m. (cast. dirección): Vid. *dirección.

Estándar, s.m. (cast. estándar): Vid. *stándar. Podemos utilizar sinónimos como patrón, norma, tipo, regra ou modelo.

Estender, v. (cast. extender): Vid. *extender.

Estranxeiro, -a , s. (cast. extranjero): Vid. *extranxeiro,.

* Extranxeiro: a forma correcta é estranxeiro.

* Extender: a forma correcta é estender.

* Estensión: a forma correcta é extensión.

Extensión, s.f. (cast. extensión): Vid. estensión.

Fallar, v., (cast. fallar): non é equivalente ó castelán "fallar" coa acepción de "decidir, dictaminar". A forma galega para esta acepción é "decidir, dictaminar, xulgar" (Exem. O Comité dictaminou a sanción dos dous xogadores)

Fallo, s.m. (cast. fallo): ocorre o mesmo que co verbo "fallar". Na acepción de "decisión" deben utilizarse as formas "dictame, decisión, resolución, sentencia".

* Fecha: voz castelá. Vid. data.

* Financiación: a forma correcta é financiamento.

* Finanzamento: a forma correcta é financiamento.

Financiamento, s.m. (cast. financiación): Vid. *Financiación.

* Futbol, s.m. (cast. fútbol): forma adaptada que representa a pronuncia do termo inglés "football". É voz aguda.

Incorrer, v. (cast. incurrir): "caer nun erro, delicto ou culpa". Verbo da segunda conxugación.

* Inversión: a forma correcta é investimento. O termo inversión designa en galego o acto de inverter, "cambia-la posición ou orde de algo".

Investimento, s.m. (cast. inversión): "Acto de investir, isto é, empregar cartos en algo".

Idade, s.f. (cast. edad): Vid. *edad

Labor, s. m.: este substantivo é masculino. ( Ex. O labor de adestrar un equipo non é tarefa fácil).

* Nombre: a forma correcta é nome.

Nome, s.m. (cast. nombre): Vid. *nombre.

* Obligación: a forma correcta é obrigación.

Obrigación, s.f. (cst obligación): Vid. Obligación.

* Otorgar: a forma correcta é outorgar.

Outorgar, v. (cast. otorgar): Vid. *otorgar.

Orzamento, s.m. (cast. presupuesto): Cálculo anticipado do custo dunha obra ou dun servicio. Vid. *presupuesto.

Padroado, s.m. (cast. patronato): Vid. *patronato.

* Patronato: castelanismo non aceptable. A forma galega é padroado.

* Presuposto: a forma correcta é orzamento.

Parágrafo, s.m. (cast. párrafo): Vid. *párrafo.

* Párrafo: a forma correcta é parágrafo.

Pertencer, v. (cast. pertenecer): Vid. pertencer.

* Pertenecer: a forma correcta é pertencer.

* Precio: a forma correcta é prezo.

* Perxuízo: a forma correcta é prexuízo.

Prexuízo, s.m. (cast. perjuicio): 1. "perda dalgún ben ou vantaxe que tiña alguén"; 2. "opinión preconcibida".

* Perxudicar: a forma correcta é prexudicar. Vid. prexudicar

Prexudicar, v. (cast. perjudicar): Vid. *prexuízo.

Prezo, s.m. (cast. precio): Vid. *precio.Recorrer, v. (cast. recurrir;): 1 "interpoñer un recurso nun asunto xudicial"; 2 "pedir axuda, botar man de, valerse".

* Recurrir: a forma correcta é recorrer.

* Regla: a forma correcta é regra.

* Reglamentar: a forma correcta é regulamentar.

Regulamentar, v. (cast. reglamentar): *Reglamentar.

* Reglamentario: a forma correcta é regulamentario.

Regulamentario, adx. (cast. reglamentario): Vid. *reglamentario.

Regra, s.f. (cast. regla): Vid. *regla.

* Resume: é unha forma incorrecta. A voz galega é resumo.

Resumo, s.m. (cast. resumen): Vid. *resume.

Rúa, s.f. (cast. calle): Vid. *calle

* Saludo: a forma correcta é saúdo.

Saúdo, s.m. (saludo): Vid. *saludo.

* Standard. s.m. e adx.: forma inglesa que debe ser substituída pola forma adaptada galega "estándar". Vid. estándar.

Substituír, v. (cast. sustituir): Vid. *sustituir.

* Sustituir: a forma correcta é substituír.

Subscrición, s.f. (cast. suscripción): Vid. *suscripción.

* Suscripción: a forma correcta é subscrición.

Tempada, s.f. (cast. temporada): tamén se di temporada.

Temporada, s.f. (cast. temporada): tamén se di tempada.

Vantaxe, s.f. (cast. ventaja): Vid. *ventaxa.

* Ventaxe: a forma correcta é vantaxe.

Xuntanza, s. f. (cast. junta, reunión): tamén se di reunión.

  Locucións e frases feitas