Vocabularios:
Terminoloxía do futbol


 

Locucións e frases feitas


a ciencia cierta: de certo, con certeza, sen dúbida.

a continuación: a continuación, a seguir, seguidamente.

a corto plazo: a curto prazo.

a costa de: a custa de, por conta de.

a decir verdad: francamente, con franqueza, con sinceridade, se queremos, a dicir verdade.

a grandes rasgos: a grandes trazos, con poucas palabras, sucintamente, en xeral.

a instancia de: por instancia de, a instancia de.

a la mayor brevedad posible: o máis axiña posible, canto antes, canto máis rápido mellor, coa maior brevidade, no prazo máis breve posible.

a la sazón: daquela, naquel tempo.

a mayor abundamiento: por maior abastanza, por máis abastamento, ademais diso.

a menudo: a miúdo, con frecuencia.

a pesar de: a pesar de, pese a, malia.

a plazo fijo: a prazo fizo, con prazo fixo.

a reqerimiento de: por requirimento de, a requirimento de.

a su vez: á súa vez, cando lle corresponda, pola súa parte, pola súa banda.

al margen: á marxe.

al menos: polo menos, cando menos.

al mismo tiempo: ó mesmo tempo, a un tempo, asemade.

al objeto de: co obxecto de, co fin de.

al por mayor: por xunto.

al por menor: polo miúdo.

al respecto: ó respecto, respecto diso, verbo diso.

ante mi: perante min, diante miña.

aprisa: axiña, de présa.

asimismo: así mesmo.

con arreglo a: conforme, de acordo con, segundo.

con el pretexto de: co gallo de, co pretexto de.

con frecuencia: con frecuencia, a cotío, decote, a miúdo.

conforme a: conforme a, de acordo con, consonte, segundo.

daños y perjuicios: danos e perdas.

de antemano: de antemán, por adiantado.

de pronto: de súpeto, de repente, de pronto.

de vez en cuando: de cando en vez, de vez en cando, de cando en cando.

ello: iso, isto.

en aras da: de cara a, a prol, para.

en base a: con base en, baseándose en

en cuanto a: en canto a, polo que fai a, en relación con.

en su caso: se é o caso, de se-lo caso, cando cumpra, cando corresponda.

frente a: fronte a.

habida cuenta: tendo en conta, dado(s)/a(s).

lisa y llanamente: simple e sinxelamente.

muy señor/a mío/a: distinguido señor/a, estimado señor/a.

nada más: máis nada.

para su conocimiento: para o seu coñecemento.

por consiguiente: por conseguinte, polo tanto, xa que logo.

por cuanto: por canto, xa que, dado que, posto que.

respecto a/de: respecto de, verbo de, en canto a.

salvo que: salvo que, de non ser que, non sendo que, fóra de que, excepto que.

si bien: se ben, aínda que.

sin duda (alguna): sen dúbida (ningunha).

sin embargo: sen embargo.

sin perjuicio de: sen prexuízo de.

solamente, sólo: soamente, só.

turno a favor/en contra: rolda a favor/en contra.

visto bueno: visto e prace.


  Dúbidas    |    Material