Lexislación:
Xeral Básica

Lei 3/1983, do 15 de xuño de Normalización Lingüística


 

Título V


DO GALEGO EXTERIOR


Artigo 21

1. O Goberno Galego fará uso dos recursos que lle confiren a Constitución Española e o Estatuto de Autonomía para que os emigrantes galegos poidan dispoñer de servicios culturais e lingüísticos en lingua galega.

2. Así mesmo fará uso do previsto no artigo 35 do Estatuto de Autonomía a fin de protexe-la lingua galega falada en territorios limítrofes coa Comunidade Autónoma.


    Título IV    |    Título VI